תנאי שימוש ופרטיות‎

ברוכים הבאים לאתר שושו

האתר הינו קהילה המיועדת לנשים בלבד, לשם החלפת דעות ורעיונות ויצירת קשרים.
להלן מפורטים, תנאי השימוש באתר, כאשר בעצם השימוש באתר מקבלת על עצמה המשתמשת את מלוא הוראות תנאי השימוש ותקנון האתר ומתחייבת לפעול לפיהם.
משתמשת אשר אינה מקבלת את תנאי השימוש נדרשת שלא לעשות כל שימוש באתר.

התקנון יחול על כל הנכנס לאתר זה ומהווה הסכם בין המשתמשת לבין אתר שושו (להלן: "האתר"), ע.מ. 066163213  מרח' קלישר.

פרטי יצירת הקשר עם הנהלת האתר:
דואר אלקטרוני:info@xuxu.co.il
הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון ותנאי השימוש באתר, מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מראש ובכפוף להוראות הדין ותנאים אלו יחייבו את המשתמשת מרגע פרסומם באתר.
האתר הינו למשתמשות מעל לגיל 18 בלבד.
המשתמשת באתר מאשר את הסכמתה להוראות האתר ולתקנון זה.

 תקנון האתר ותנאי השימוש בו:

הרשמה לאתר
האתר הינו קהילה סגורה המיועדת לנשים בלבד. לפיכך, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הרשמה של משתמש ממין זכר, או משתמש אשר הנהלת האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, סבורה כי הינו משתמש המתחזה לאישה. כמו כן, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באתר של כל משתמש, היה ולדעת הנהלת האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מדובר במשתמש ממין זכר.

 1. בטרם תוכל המשתמשת לצפות בתכני האתר ו/או להשתתף ו/או להעלות מידע כלשהו לאתר, על המשתמשת למלא, באופן מדויק את כל הפרטים הנדרשים בעמוד ההרשמה לאתר.
  המשתמשת מצהירה ומתחייבת למלא פרטים נכונים ומדויקים בעמוד ההרשמה.

 2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, שלא לאפשר גישה לתכני האתר למשתמשת, אשר לא תמלא את מלוא הפרטים הנדרשים, בעמוד ההרשמה לאתר.

 3. לאחר שהמשתמשת מילאה את מלוא הפרטים הנדרשים, לשם ההרשמה לאתר, תוכל המשתמשת לעשות שימוש באתר, רק לאחר שהנהלת האתר תוודא את מין המשתמשת וכי המדובר במשתמשת אמיתית, אשר מסרה פרטים מדויקים.

 4. על מנת לוודא כי המשתמשת מסרה פרטים מדויקים, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר טלפוני עם המשתמשת על מנת לוודא את נכונות הפרטים, ו/או לדרוש כל פרט אחר לפי שיקול דעת הנהלת האתר,
  על מנת לוודא את מין המשתמשת ואת נכונות הפרטים שנמסרו.

 5. כל עוד לא אושרה המשתמשת על ידי הנהלת האתר, לא תתאפשר למשתמשת כל גישה לאתר או לתכניו.

 6. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתמשת כלשהי באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, גם לאחר הרשמתה ואישורה, את יכולתה להיכנס לאתר ולהיות חשופה לתכנים בו.

 

 1. העלאת תכנים לאתר
  המשתמשת מצהירה ומתחייבת כי כל תוכן אשר יועלה על ידה לאתר, הינו פרי יצירתה הבלעדי, וכי הינה בעלת מלוא זכויות היוצרים בו, וכי היא איננה מפרה כל זכות של צד שלישי מכל מין וסוג שהוא.
  המשתמש תהא אחראית בלעדית כלפי הנהלת האתר וכלפי צדדים שלישיים, לכל נזק, דרישה או תביעה, שיגרמו כתוצאה של העלאת התכנים לאתר.
  המשתמשת מתחייבת שלא להעלות לאתר כל תוכן, המכיל את המפורט להלן:

 • תוכן אשר האמור בו מהווה הפרה של החוק, או תומך ומעודד הפרה של החוק.
 • תוכן בעל אופי מסחרי או תוכן המכיל מידע פרסומי, למעט במקום המיועד לכך באתר.
 • תוכן אשר לפי שיקול דעת הנהלת האתר העושה שימוש בשפה פוגענית, בוטה או מעליבה.
 • תוכן המהווה לשון הרע.
 • תוכן אשר עשוי לגרום לנזק לצדדים שלישיים כלשהם, לאתר או להנהלת האתר.
 • תוכן המהווה פגיעה בפרטיות.
 • תוכן אשר בפרסומו תהא פגיעה בזכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
 • תוכן בעל אופי גזעני או תוכן אשר יש בו משום הסתה לגזענות.
 • תוכן פורנוגרפי או תוכן המכיל אופי מיני בוטה.
 • תוכן המהווה פגיה בפרטיות או פוגע בצנעת הפרט.
 • תוכן אשר יש בו משום המרדה והסתה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן, אשר אינו עומד בתנאי השימוש באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שלמשתמשת תהא כל טענה בעניין זה.
האתר ותכניו לא נועדו לשימוש מסחרי, אלא לשימוש פרטי בלבד. הצבת פרסומות באתר תבוצע אך ורק באמצעות הנהלת האתר.
במידה והמשתמשת באמצעות השימוש באתר תבצע הפרה של החוק או תבצע הפרה של הוראה כלשהי בתקנון זה, המשתמשת מייפה את כוחה של הנהלת האתר להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל המשתמשת כל תביעה בנושא.
המשתמשת מתחייבת לפצות ולשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו להנהלת האתר, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או כל פעולה או שימוש שעושה המשתמשת  באתר ו/או בקשר להפרה של המשתמשת את הוראות תקנון זה או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של הנהלת האתר, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת להנהלת האתר על פי כל דין.

 • הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש בתכני הגולשת לצורכי שיווק ופרסום.

 1. מדיניות פרטיות
  האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמשת, בטופס ההצטרפות לאתר.
  הנהלת האתר מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים, כל מידע אישי של משתמשות האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת המשתמשת.
  המשתמשת מאשרת להנהלת האתר לשלוח אל המשתמשת בדואר אלקטרוני עלוני מידע, עדכונים, הזמנות, קישורים, הודעות, פרסומות.

 2. המשתמשת רשאית לבטל את הסכמתה לקבלת דואר אלקטרוני בכל עת.
  המשתמשת מאשרת להנהלת האתר להעביר בהתאם להוראות צו שיפוטי, כל מידע אשר נמסר על ידה.
  ככל שהמשתמשת תמסור את פרטיה באתר לצורך קבלת הצעות ומידע מבתי עסק, המשתמשת בכך נותן את הסכמתה לקבלת פרסומות או מידע מאותם בתי עסק.
  האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות .

 1. זכויות קניין רוחני
  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו, בסימני המסחר המופיעים בו, ובכל תוכן הכלול בו הינן של הנהלת האתר.

 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי,

 3. בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאת הנהלת האתר.
  המשתמשת מצהירה ומתחייבת שלא להעלות לאתר כל תוכן, אשר יש בו משום הפרה של זכויות כלשהם של צדדים שלישיים.
  למשתמשת שמורות זכויות הקניין הרוחני בתכנים שהועלו על ידה והמשתמש נושאת במלוא האחריות בגין התכנים שיועלו על ידה לאתר.
  בהעלאת התכנים לאתר המשתמש מעניקה להנהלת האתר רישיון בלתי חוזר וזכות שימוש בתכנים שהועלו על ידי המשתמשת, בכל דרך שתמצא לנכון,

 4. על פי שיקול דעתה וללא צורך באישור המשתמשת או בתשלום תמורה כלשהי.

 

 1. הגבלת אחריות האתר
  להנהלת האתר אין ולא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם לכל

 2. מאן דהוא לרבות לגולש ו/או למשתמשת ו/או לרוכש ו/או למחזיק מוצר כלשהו ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר,

 3. לרבות גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או כל דבר הקשור לאתר ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר.

 1. כל שימוש באתר ו/או כל הסתמכות על האמור באתר ו/או על הפרסומים באתר ו/או על כל תוכן המוצג ו/או מושמע ו/או מודפס באתר ו/או כל תוכן מכל מין וסוג

 2. שהוא הנמצא באתר ו/או הקשור לאתר הינם על אחריות המשתמשת בלבד והנהלת האתר לא תהא אחראית לתוכן המפורסם באתר.

 3. הנהלת האתר אינה מתחייבת בשום אופן כי תכני האתר יהיו מדויקים ו/או כי לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים

 4. ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או

 5. לקווי התקשורת ו/או אצל ספקיה ו/או אצל כל מי מטעמה ו/או פרסומים מוטעים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מורשים וכו'. המשתמשת ו/או כל מי מטעמה מוותרים ויתור

 6. מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד הנהלת האתר לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לה ו/או למי מטעמה כתוצאה

 7. משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם.

 8. ככל שבאתר יופיעו קישורים או הפניות לאתרים אחרים, לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לגבי אותם קישורים הפניות או אתרים , לרבות לגבי תוכנם, וככל שהמשתמשת

 9. תעשה שימוש בקישור, הרי שהיא עושה זאת על אחריותה הבלעדית בלבד.

 10. השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמשת מתחייבת שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי הוגן וכד' באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.

 11. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמשת מתחייבת, בין היתר, כדלקמן: שלא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין ו/או

 12. חוזה ו/או כלל ו/או תקנה ו/או הוראה, שלא לעשות שינוי באופן כלשהו בתוכן האתר, שלא להשתמש באתר בניסיון להונות כל מאן דהוא, שלא

 13. להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשכתב את תוכן האתר או כל חלק ממנו, שלא להשתמש באתר לשם פגיעה בפרטיות ו/או ברכוש ו/או במוניטין ו/או בשם

 14. טוב ו/או בכל זכות אחרת של מאן דהוא, שלא להשתמש באתר על מנת לפגוע במאן דהוא, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תמונות כלשהן,

 15. לרבות תמונות פורנוגרפיות, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תכנים כלשהם, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה

 16. ו/או גזענות, שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, שלא לעשות שימוש באתר לצורך תעמולה, שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום ו/או

 17. קישור לדבר פרסום, שלא לעשות שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או מבצעים, שלא לעשות שימוש מסחרי באתר.

 18. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל תוכן או יעוץ אשר ניתן על ידי אנשי מקצוע, או על ידי מי המתיימרים להיות אנשי מקצוע  כל תוכן כאמור, אינו

 19. מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע.

 20. הנהלת האתר אינה אחראית לכל תוכן פרסומי המופיע באתר, או לכל רכישה אותה תבצע המשתמשת כתוצאה של הפרסום באתר.

 1. תנאים כללים
  סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הנובע מהשימוש באתר, וכן בקשר עם הוראות תקנון זה, תהא נתונה לבתי המשפט שבמחוז תל אביב ולהם בלבד.

  1. למען הסר ספק יובהר כי הדין הישראלי והוא בלבד, יחול על הוראות תקנון זה.

  2. בכניסתך לאתר הנך מאשרת כי את כשירה מבחינה משפטית להשתמש באתר.